กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวจุฑารัตน์ สุวรรณขำ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 0829563045
อีเมล์ : aonann53@gmail.com

นางสาวสุภาภรณ์ แก้วสวัสดิ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0892901399
อีเมล์ : supapon@kcnvit.ac.th

นางสาวสุชาดา เพชรสุก
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0904853724
อีเมล์ : engsinept@gmail.com