กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวจุฑารัตน์ สุวรรณขำ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุชาดา เพชรสุก
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุภาภรณ์ แก้วสวัสดิ์
ครู คศ.1