คณะผู้บริหาร

นางพรทิพย์ นุกูลกิจ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางพิศลดา แสงระวี
ครู คศ.2
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา

หัวหน้าคณะผู้บริหาร

นายมนตรี ด้วงกูล
ครู คศ.2
หัวหน้าคณะผู้บริหาร

นายพงศ์ธร เจริญกิจ
ครู คศ.2
หัวหน้าคณะผู้บริหาร

นางสาวจุฑารัตน์ สุวรรณขำ
ครู คศ.2
หัวหน้าคณะผู้บริหาร