คณะผู้บริหาร

นางพรทิพย์ นุกูลกิจ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางพิศลดา แสงระวี
ครู คศ.2
หัวหน้าคณะผู้บริหาร
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายมนตรี ด้วงกูล
ครู คศ.2
หัวหน้าคณะผู้บริหาร
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นายพงศ์ธร เจริญกิจ
ครู คศ.2
หัวหน้าคณะผู้บริหาร
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวจุฑารัตน์ สุวรรณขำ
ครู คศ.2
หัวหน้าคณะผู้บริหาร