กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวสุดารัตน์ จีนเจียง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
เบอร์โทร : 0991696726
อีเมล์ : sudarat72893@gmail.com

นางสาวนิติการณ์ เอียดช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 09535392
อีเมล์ : Nitikan.Aedchuay@kcnvit.ac.th