กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวกนกกร ทองเดช
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุดารัตน์ จีนเจียง
ครูผู้ช่วย