ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวทิพวรรณ หวานแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้บริหารสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2524
ชื่อ-นามสกุล : นายปรีชา บุญรัตน์
ตำแหน่ง : ผู้บริหารสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2528
ชื่อ-นามสกุล : นายสุชาติ หงส์ทอง
ตำแหน่ง : ผู้บริหารสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2530
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญช่วย ทองสินธุ์
ตำแหน่ง : ผู้บริหารสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2536
ชื่อ-นามสกุล : นายทรงวิทย์ นิลเทียน
ตำแหน่ง : ผู้บริหารสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2542
ชื่อ-นามสกุล : นายสมคิด ขวัญพุฒ
ตำแหน่ง : ผู้บริหารสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2543
ชื่อ-นามสกุล : นายภิญโญ เปียคง
ตำแหน่ง : ผู้บริหารสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2544
ชื่อ-นามสกุล : นายเอกพันธ์ ไชยมนตรี
ตำแหน่ง : ผู้บริหารสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2545
ชื่อ-นามสกุล : นายมนตรี พรหมมา
ตำแหน่ง : ผ้บริหารสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2546
ชื่อ-นามสกุล : นายเชษฐ สำลีพันธ์
ตำแหน่ง : ผู้บริหารสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2552
ชื่อ-นามสกุล : นางดวงฤทัย ทองแก้วเกิด
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2557- พ.ศ.2559
ชื่อ-นามสกุล : นางพรทิพย์ นุกูลกิจ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2559- 2563
ชื่อ-นามสกุล : นางนฤดี ตุลารักษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ 2563 - ปัจจุบัน