กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายเขมชาติ ไชยจันทร์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ