กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวศิริมา ปานแขวง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 0618781212
อีเมล์ : sirima@kcnvit.ac.th

นางสาวประภากร คงจันทร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 0959344347
อีเมล์ : prapakorn4347@gmail.com

นางสาวศุวณี ทองสง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 0862871799
อีเมล์ : suwanee.thongsong@kcnvit.ac.th

นางสาวกมลวรรณ เพชรสุข
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 0922382619
อีเมล์ : Kamonwan447@gmail.com