กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายสันติชูชัย ชำนาญ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวศิริมา ปานแขวง
ครู คศ.1

นางสาวสุไรณี ยีปุเตะ
ครู คศ.1