กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวศิริมา ปานแขวง
ครู คศ.1

นางสาวสุไรณี ยีปุเตะ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1