คณะผู้บริหาร

นางนฤดี ตุลารักษ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0850697789
อีเมล์ : Naruedee002@gmail.com

นางสาวขวัญฤทัย แสงมณี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0828188708
อีเมล์ : Koobkung@hotmail.com

นายมนตรี ด้วงกูล
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ
เบอร์โทร : 0892875249
อีเมล์ : montree@kcnvit.ac.th

นางพิศลดา แสงระวี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ
เบอร์โทร : 0876205661
อีเมล์ : pitlada@kcnvit.ac.th

นางสาวจุฑารัตน์ สุวรรณขำ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เบอร์โทร : 0829563045
อีเมล์ : aonann53@gmail.com

นางสาวประภากร คงจันทร์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
เบอร์โทร : 0959344347
อีเมล์ : prapakorn4347@gmail.com