งานบริการจิตวิทยาและแนะแนว
แผนการเรียนแนะแนว ม.1
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 51.61 KB
แผนการเรียนแนะแนว ม.2
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 57.34 KB
แผนการเรียน แนะแนว ม.3
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 149.42 KB
แผนการเรียน แนะแนว ม.4
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 45.16 KB
แผนการเรียน แนะแนว ม.5
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 97.84 KB
แผนการเรียน แนะแนว ม.6
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 88.22 KB
Link แบบทดสอบตัวเอง
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 12.36 KB
Link มหาวิทยาลัย
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 21.14 KB