พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

        1. พัฒนาระดับมาตรฐานการศึกษา

   2. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ ประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คุณธรรมนำความรู้

   3.พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความเป็นเลิศทางด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา

   4.จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้หลากหลายตามความถนัด และความสนใจของนักเรียน

                5.เสริมสร้างนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์    

   6. สร้างเสริมศักยภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรให้เป็นครูมืออาชีพ

   7. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อบริการและการเรียนรู้

   8. ส่งเสริมกระบวนการทำงานตามวิถีประชาธิปไตย

   9. จัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้

 10. ระดมสรรพกำลังจากองค์กร ชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา คุณภาพการศึกษา

    

เป้าประสงค์

นักเรียน         

1. มีนิสัย  ใฝ่รู้  รักการอ่าน  การค้นคว้า  แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง    คิดวิเคราะห์  สร้างสรรค์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการเรียนรู้  สร้างงาน  สร้างอาชีพ

               2. มีทักษะการดำรงชีวิตอยู่บนพื้นฐานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสืบสานวัฒนธรรมไทย

                3มีความเป็นเลิศ  ด้านศิลปะ  ดนตรี  กีฬา

                4. มีคุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะที่พึ่งประสงค์   จิตสาธารณะ

ครู              

   5. มีทักษะวิชาชีพในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้บริหาร   

   6. เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงให้โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่ดี

โรงเรียน    

   7. เป็นโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ก้าวหน้า  เทคโนโลยี