กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายมนตรี ด้วงกูล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ