กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายมนตรี ด้วงกูล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางจุฑาทิพย์ สุวรรณสาม
ครูประจำชั้น /0