กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายมนตรี ด้วงกูล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 0892875249
อีเมล์ : montree@kcnvit.ac.th