กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวกุลยา รักเพชร
ครูผู้ช่วย

นางสาวนุชสรา สายชล
ครูผู้ช่วย