กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายสมยศ ศรเพ็ชร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายชาญณรงค์ เพชรแท้
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0831818031
อีเมล์ : channarong_no.om@kcnvit.ac.th

นางสาวพจนีย์ ทองจิตร
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0973496573
อีเมล์ : photjanee@kcnvit.ac.th

นางสาวปนิษฐา แก้วแกม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 0980571338
อีเมล์ : jaelly.pk@kcnvit.ac.th