กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางพิศลดา แสงระวี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายสุวัฒน์ เพ็งสกุล
ครู คศ.1