ภาพกิจกรรม
การตรวจเยี่ยมสังเกตชั้นเรียนและ ให้กำลังแก่ครูผู้สอนและนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ในชั้นเรียนออนไลน์ขอ
วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ นางณัฐติกา หอมประกอบ ศึกษานิเทศก์ สพม.๑๑ ได้เข้าตรวจเยี่ยมสังเกตชั้นเรียนและ ให้กำลังแก่ครูผู้สอนและนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ในชั้นเรียนออนไลน์ของ นางสาวกนกกร ทองเดช ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยมี นางนฤดี ตุลารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา เข้าร่วมสังเกตการสอนและติดตามบรรยากาศการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้ด้วย
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2564,15:15   อ่าน 58 ครั้ง