คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายนพดล สมบัติ
ตำแหน่ง : ประธาน
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0614613409
ชื่อ-นามสกุล : นายสำเริง ทองศรี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายอมรเทพ พรหมเพชรนิล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร : 0904781756
ชื่อ-นามสกุล : นายปิยวัฒน์ อานนท์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร : 0935324255
ชื่อ-นามสกุล : นายสมโชค จิตตารมย์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา
เบอร์โทร : 0624455768
ชื่อ-นามสกุล : นางสนธยา ทิพย์ดี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร : 0862741849
ชื่อ-นามสกุล : นายพงศ์ธร เจริญกิจ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางพรทิพย์ นุกูลกิจ
ตำแหน่ง : กรรมการ/เลขานุการ
ตัวแทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทร : 0815355937
อีเมล์ : tip1324@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายเจริญ ทิพย์ดี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา
เบอร์โทร :