กลุ่มสาระฯศิลปะ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายเขมชาติ ไชยจันทร์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ดนตรีตะวันตก
เบอร์โทรศัพท์ : 0873830024
อีเมล์ : four_soiangna4@hotmail.com
ที่อยู่ :
58/26 ม.1 ต.กระแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล