ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการพัฒนาชุดการสอน เรื่องเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโน
รายงานการพัฒนาชุดการสอน เรืื่องเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ชื่อผู้ศึกษา นางพิศลดา   แสงระวี
ต่ำแหน่ง ครูชำนาญการ โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
ปีที่ศึกษา พ.ศ. 2558

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง       รายงานการพัฒนาชุดการสอน เรื่อง เครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

                 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาการงานอาชีพ (งานบ้าน)

                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชื่อผู้ศึกษา    นางพิศลดา  แสงระวี

ตำแหน่ง      ครูชำนาญการ โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา

                 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11                     

ปีที่ศึกษา     พ.ศ. 2558     

               การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดการสอน เรื่อง เครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาการงานอาชีพ (งานบ้าน) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนกับหลังเรียนของนักเรียนที่เรียน โดยใช้ชุดการสอน เรื่อง เครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาการงานอาชีพ (งานบ้าน) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการสอน เรื่อง เครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาการงานอาชีพ (งานบ้าน) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนคลองฉนวนวิทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนหลั(One Group Pretest - Posttest Design) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 1) ชุดการสอนเรื่อง เครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาการงานอาชีพ (งานบ้าน) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 10 ชุด  2) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง เครื่องดื่มสมุนไพร   เพื่อสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (วิชางานบ้าน) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 10 แผน  3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอน เรื่อง เครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาการงานอาชีพ (งานบ้าน) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 10 ข้อ  4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาการงานอาชีพ (งานบ้าน) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 30 ข้อ 5) แบบประเมินทักษะปฏิบัติ เรื่อง เครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และทดสอบสมมติฐานโดยค่าที  (t-test) ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS     

               ผลการศึกษาพบว่า

     1. ชุดการสอน เรื่อง เครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาการงานอาชีพ  (งานบ้าน)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  จำนวน 10 เล่ม มีประสิทธิภาพ   ค่า E1/E2    เท่ากับ 86.13/85.42 ซึ่งมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ 80/80

 

     2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดการสอน เรื่อง เครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาการงานอาชีพ (งานบ้าน)                   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

     3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดการสอนเรื่อง เครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาการงานอาชีพ (งานบ้าน) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในระดับมาก
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2560,00:00   อ่าน 1080 ครั้ง