ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน ( ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ของปีการศึกษาที่รายงาน)

                                ) จำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งสิ้น ……....๘๗………….คน

                                ) จำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น......................๑๘๕............คน

 

ระดับชั้นเรียน

จำนวนห้อง

เพศ

รวม

เฉลี่ย

ชาย

หญิง

ต่อห้อง

.

๒๒

๑๙

๔๑

o

.

๒๔

๓๓

๑๗

.

๑๙

๑๓

๓๒

๑๖

รวม

๖๕

๔๑

๑๐๖

 

.

๑๑

๑๒

๒๓

๑๒

.

๑๕

๒๔

๑๒

.

๑๕

๑๗

๓๒

๑๖

รวม

๓๕

๔๔

๗๙

 

รวมทั้งหมด

๑๒

๑๐๐

๘๕

๑๘๕

 

 

          ๓)  จำนวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)……๑๘๓…………คน คิดเป็นร้อยละ……๙๘.๙๒…….

                ๔)  จำนวนนักเรียนที่มีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย๑๘๐คน คิดเป็นร้อยละ๙๗.๓๐

                )  จำนวนนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม……-……...คน   คิดเป็นร้อยละ……-…..…...

                ) จำนวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ๑๘....  คน   คิดเป็นร้อยละ.๗๓…...

                ) จำนวนนักเรียนปัญญาเลิศ……………….…………-…………..…คน   คิดเป็นร้อยละ-.…..

                ) จำนวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ……-คน   คิดเป็นร้อยละ-.....

                )   จำนวนนักเรียนที่ออกกลางคัน (ปัจจุบัน) …...คน   คิดเป็นร้อยละ.๗๘...