หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาประกอบด้วยโครงสร้างเวลาเรียนและโครงสร้างหลักสูตรชั้นปี

1. โครงสร้างเวลาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ( 2556-2558)

กลุ่มสาระการเรียนรู้/

กิจกรรม

เวลาเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ม.1

ม.2

ม.3

ม.4 – 6

Ÿ   กลุ่มสาระการเรียนรู้

 

      ภาษาไทย

120 (3  นก.)

120 (3  นก.)

120 (3  นก.)

240 (6  นก.)

      คณิตศาสตร์

120 (3  นก.)

120 (3  นก.)

120 (3  นก.)

240 (6  นก.)

     วิทยาศาสตร์

120 (3  นก.)

120 (3  นก.)

120 (3  นก.)

240 (6  นก.)

สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

™  ประวัติศาสตร์

™  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

™  หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม

™  ภูมิศาสตร์

™  เศรษฐศาสตร์

160 (4  นก.)

40 (1  นก.)

 

 


120 (3  นก.)

160 (4  นก.)

40 (1  นก.)

 

 

120 (3  นก.)

160 (4  นก.)

40 (1  นก.)

 

 

120 (3  นก.)

320 (8  นก.)

80 (2  นก.)

 

 

240 (6  นก.)

สุขศึกษาและพลศึกษา

80 (2  นก.)

80 (2  นก.)

80 (2  นก.)

120 (3  นก.)

ศิลปะ

80 (2  นก.)

80 (2  นก.)

80 (2  นก.)

120 (3  นก.)

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

80 (2  นก.)

80 (2  นก.)

80 (2  นก.)

120 (3  นก.)

ภาษาต่างประเทศ

120 (3  นก.)

120 (3  นก.)

120 (3  นก.)

240 (6  นก.)

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน )

880 (22  นก.)

880 (22  นก.)

880 (22  นก.)

1,640 (41  นก.)

Ÿรายวิชาเพิ่มเติม

320 (8  นก. )

300 (7.5นก.)

280 (7.5นก.)

รวม 3 ปี     2000/1840/1600

Ÿกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

Ÿ  กิจกรรมแนะแนว

 

 

 

Ÿ    กิจกรรมนักเรียน