ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
      โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา เริ่มก่อสร้าง  ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๒๔   เป็นโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๑๑    ผู้บริหารคนแรก คือ นางสาวทิพวรรณ   หวานแก้ว   เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จำนวนนักเรียนรวมทั้งสิ้น ๑๘๕   คน  จำนวนห้องเรียน ๑๒  ห้อง  จำนวนครูประจำการ  ๑๖  คน ลูกจ้างประจำ   คน และ พนักงานธุรการ  ๑  คน   ปัจจุบันมี 
นางพรทิพย์   นุกูลกิจ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา