ยินดีต้อนรับ สู่โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนคลองฉนวนวิทยาต่อต้าน การทุจริต และ การโกง
แนวทางการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ตั้งครรภ์
สถานศึกษาปลอดภัย
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าเรียน โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (รายชื่อสมัคร ณ วันที่ 22 มีนาคม 2565) รายงานตัว มอบตัวนักเรียน วันที่ 3 เมษายน 2565
สื่อความรู้การป้องกันและแพร่ระบาด โควิด -19 สื่อมัลติมีเดียกรมอนามัย AnamaiMedia ส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี